Kansspel voorwaarden

De Sinterklaas’ Bingo Show voldoet aan alle wettelijk gestelde eisen aan
kansspelen.
Als een klein kansspel niet in een besloten gezelschap plaatsvindt, moet worden
voldaan aan de volgende voorwaarden:
• De organisator moet een Nederlandse vereniging zijn die minstens drie jaar
bestaat;
• Het kleine kansspel moet (minstens) veertien dagen van tevoren zijn gemeld
bij de gemeente, inclusief tijdstip en locatie. De gemeente kan het kleine
kansspel verbieden en/of aanvullende eisen stellen;
• De organiserende vereniging moet volgens haar statuten een duidelijk
omschreven doel hebben (dat doel mag niet zijn het organiseren van
kansspelen);
• Het kleine kansspel moet worden georganiseerd voor een van tevoren
bekendgemaakt goed doel;
• De prijzen en premies in geld of goederen die kunnen worden gewonnen,
mogen niet hoger zijn dan 400 euro per serie (of set). In totaal mag de
waarde van de te winnen prijzen of premies niet meer bedragen dan 1.550
euro per bijeenkomst.
(bron: kansspelautoriteit.nl)

Algemene spelvoorwaarden

Algemene Spelvoorwaarden

Deze Algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Sinterclub Duiven te organiseren promotionele en/of kleine kansspelen en acties op sinterclub.nl en/of sinterklaasbingoshow.nl, in onze nieuwsbrieven, op onze social media (hierna: de actie)

Door deelname aan de betreffende actie gaat de deelnemer akkoord met de volgende voorwaarden:

Deelname

 1. Per actie zal vermeld worden op welke wijze en in welke periode aan de actie kan worden deelgenomen en of er aanvullende voorwaarden voor deelname gelden.
 1. Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de actie.
 1. Indien aan deelname meer kosten verbonden zijn dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail, deelnameformulier of andere data, worden deze kosten bij de specifieke actie vermeld.

Prijzen

 

 1. De winnaars zullen door middel van het spel ‘bingo’ worden aangewezen. Ook kan Sinterklaas besluiten om spontaan prijzen weg te geven. Per actie zal worden aangegeven hoeveel prijzen er te winnen zijn en waaruit de prijzen bestaan.
 1. De prijswinnaars worden live bekend gemaakt in de livestream van de show. Prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht via email. Niet alle deelnemers worden individueel op de hoogte gesteld van de uitslag. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 1. De prijs is persoonlijk en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar of anderszins inwisselbaar of uit te keren in geld.
 1. Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting van het betreffende evenement geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
 1. De prijzen worden uitgekeerd in de staat waarin ze zich bevinden. Sinterclub is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs.

Persoonsgegevens

 

 1. Door deelname aan een actie, geeft de deelnemer Sinterclub toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te publiceren tijdens de livestream, op de website en op de Facebook pagina van Sinterclub.

Communicatie

 1. Bij specifieke acties zullen, indien mogelijk, de wijze van bekendmaking van de winnaars, de datum van de trekking en uitreiking van prijzen en de wijze waarop de algemene spelvoorwaarden verkrijgbaar zullen zijn, duidelijk gecommuniceerd worden.

 

Aansprakelijkheid en overige voorwaarden

 1. Sinterclub is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan een actie, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan een actie of de aanwijzing van de winnaar.
 1. Sinterclub behoudt zich het recht voor een actie voortijdig te beëindigen. Voortijdige beëindiging zal in beginsel bekend worden gemaakt via het medium waarbinnen de actie plaatsvond.
 1. Indien er voor een actie bepaalde specifieke regels worden opgesteld die afwijken van deze algemene spelvoorwaarden, zullen die specifieke regels voorrang hebben boven het bepaalde in deze voorwaarden.
 1. De algemene spelvoorwaarden (inclusief de specifieke spelvoorwaarden) kunnen te allen tijde door Sinterclub worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 1. De voorwaarden hebben geen betrekking op promotionele activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de adverteerders, sponsors of overige derden (productiebedrijven) worden georganiseerd. Hiervoor worden specifieke voorwaarden opgesteld.
 1. (Win)acties op Facebook zijn op geen enkele wijze gesponsord of verbonden aan Facebook en Facebook is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor (de inhoud van) dergelijke acties.
 1. Deze algemene spelvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen en de voorwaarden voor kleine kanspelen.
 1. Eventuele vragen of opmerkingen kunt u stellen door te mailen naar info@sinterclub.nl of het contactformulier invullen op www.sinterklaasbingoshow.nl